ÕPILASTE OSAS TEHTAVAD HALDUSOTSUSED, NENDE PÕHJENDAMINE JA VORMISTAMINE

Erinevates haridusasutustes viiakse õpilaste suhtes läbi haldusmenetlust, kas siis õpilase (alaealise õpilase puhul vanema) taotlusel või haridusasutuse enda initsiatiivil. Kogu seda protsessi mõjutab haridusvaldkondlikes õigusaktides toodud regulatsiooni kõrval väga olulisel määral ka haldusmenetluse seadus. Selleks, et mitte eksida haldusmenetluse olulisemate põhimõtete ja kehtiva õiguse vastu, on vajalik omada sellealaseid teadmisi. Erinevate menetlusosaliste (õpilased ja vanemad) teadlikkus oma õigustest on aja jooksul paranenud ning üha enam vaidlustatakse koolide poolt vastuvõetud otsuseid kohtus (läbi kaebuse esitamine), kohalikus omavalitsuses või Haridus- ja Teadusministeeriumis (läbi vaide esitamise).

Koolituse eesmärk on käsitleda peamisi koolide poolt läbiviidavaid menetlusi, mis lõppevad haldusakti andmisega. Koolituse käigus otsime lahendusi erinevatele praktilistele probleemidele.


Koolituse käigus käsitletavad peamised teemad:
 • Millistel juhtudel saame koolis rääkida haldusmenetluse läbiviimisest? Menetluse alustamine; nõuded taotlusele. Haldusmenetluse alustamine taotluse alusel ja kooli enda initsiatiivil.
 • Kooli kohustused haldusmenetluse käigus.
 • Õpilaste osas koolis tehtavad peamised haldusotsused, mis vormistatakse haldusaktidena:
  • 3.1 õpilase koolist väljaarvamine (milliste asjaoludega tuleb arvestada – nt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud piirangud);
  • 3.2 õpilasele vanema taotlusel koduõppe rakendamine;
  • 3.3 õpilase täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine;
  • 3.4 õpilasele rakendatavad mõjutusmeetmed (nt kirjalik noomitus; ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused).
 • Nõuded haldusaktile. Otsuse langetamine, selle vormistamine ja teatavakstegemine. Haldusakti õiguspärasus.

REGISTREERU SIIN

või saada kiri aadressil info[ät]omki.ee

Email again: